Vergnügungsschifffahrt
home.
stippel hor218.jpg
stippel hor218.jpg
disclaimer 2.jpg
Baubegleitung

W.A. Scholtenlaan 19, 9615 TG KOLHAM, The Netherlands
Tel +31 (0)598 63 17 66, Fax +31 (0)598 63 29 16, E-mail
info@ankerbeer.nl

stippel hor.jpg

voorbehoud.jpg 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Ankerbeer. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ankerbeer. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Ankerbeer met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Ankerbeer behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Ankerbeer, welke geen eigendom zijn van Ankerbeer, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.  Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van deze websites wordt afgewezen.
 
Ankerbeer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

voorbehoud.jpg 

Die Webseite und alle Teile davon mit Ausnahme von bestimmten (Hyper-) Links sind Eigentum von Ankerbeer. Es ist nicht gestattet, diese Seite oder Teile davon ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Ankerbeer zu veröffentlichen, zu kopieren oder zu speichern. Im Hinblick auf den Inhalt dieser Webseite besteht keine Übernahmefreiheit; alle Urheberrechte, auch die gemäß Artikel 15 Urheberrechtsgesetz (nl.) werden vorbehalten. Es ist niederländisches Recht anwendbar.

Die auf dieser Webseite erteilte Information wird von Ankerbeer mit immerwährender Sorgfalt und Aufmerksamkeit zusammengestellt. Trotzdem ist es möglich, dass die Information, die auf dieser Seite publiziert wird, unvollständig und/oder unrichtig ist.

Die Information auf dieser Seite wird regelmäßig ergänzt und/oder angepasst. Ankerbeer behält sich das Recht vor, eventuelle Änderungen mit sofortiger Wirkung und ohne irgendwelche Ankündigung durchzuführen.

Bestimmte (Hyper-) Links auf dieser Seite führen zu Webseiten außerhalb des Domainnamens von Ankerbeer, die kein Eigentum von Ankerbeer sind, sondern lediglich zur Information für den Besucher aufgenommen worden sind. Jegliche Haftung für den Inhalt und das Funktionieren dieser Webseiten wird zurückgewiesen.

Ankerbeer schließt jegliche Haftung für irgendwelchen direkten oder indirekten Schaden jeglicher Art aus, der sich aus dieser Webseite ergibt oder irgendwie damit im Zusammenhang steht.
 

voorbehoud.jpg 

The website and all its components, with the exception of certain (hyper)links, are the property of Ankerbeer. It is not allowed to publish, copy, or save this site or any part of it, without the express written permission of Ankerbeer. Regarding the content of this website, there is no freedom of reproduction: all copyrights, including those referred to in Article 15 of the Netherlands Copyright Act are reserved. Dutch law applies.
 
Ankerbeer has compiled the information shown on this website with constant care and attention. Nevertheless, it may be that information published on this site is incomplete and/or incorrect. 
 
The information is updated and/or adapted on a regular basis. Ankerbeer reserves the right to apply any changes with immediate effect and without any prior notice.
 
Certain (hyper)links on this site lead to websites beyond the domain of Ankerbeer, which are not the property of Ankerbeer, and which have been included merely for the visitor's information. No liability for the content and performance of these websites is accepted.
 
Ankerbeer rejects all liability for any direct or indirect damage, of whatever nature, resulting from, or in any way connected with, this website.